عنوان: وظيفه نايب حج در مواقع اضطرار
سوال :

کسی که در حج نایب است، اعمال او در موارد اضطرار مثل وقوفین اضطراری عرفات و مشعر یا نشسته خواندن نماز در ضرورت یا رَمی کردن در شب و نظائر آن، با اعمال کسانی که نایب نیستند، تفاوت دارد؟

 


پاسخ:

 تفاوت ندارد.