عنوان: کيفيت نايب گرفتن
سوال :

برای نیابت حج یا عمره مفرده عقد یا صیغه خاصی باید جاری شود یا توافق ظاهری طرفین کافی است؟


پاسخ:

توافق ظاهری کفایت می کند.