عنوان: نيابت از چند نفر در حج تمتع
سوال :

آیا در حج تمتّع می شود کسی حج را به نیابت از چند نفر انجام دهد؟


پاسخ:

نمی تواند.