عنوان: کفاره در اعمال حج براي نايب يا منوّب عنه
سوال :

اگر کسی بدون اجازه یا با اجازه دیگری به نیابت او عمره مفرده انجام داد و در انجام عمره کفّاره ای واجب شد یا طواف نساء دچار اختلال شد، در این صورت کفّاره و حرمت همسر، مربوط به نایب است یا منوبٌ عنه؟

 


پاسخ:

مربوط به نایب است.