عنوان: نيابت عمره براي افراد نامحدود
سوال :

آیا کسی می تواند یک عمره مفرده را به نیابت از افراد نامحدودی انجام دهد؟


پاسخ:

می تواند.