عنوان: نيابت براي انجام حج عمره
سوال :

آیا کسی می تواند عمره مفرده را به نیابت از کسی که زنده است و عذری برای انجام حج ندارد انجام دهد؟

 


پاسخ:

می تواند.