عنوان: نايب براي قسمتي از اعمال حج
سوال :

اگر نایب در یکی از اعمال دچار مشکل شود، می تواند برای همان قسمت از حج یا عمره نایب دیگری اختیار کند؟                  

 


پاسخ:

می تواند.