عنوان: نايب و عمل بر اساس مرجع خود يا منوّب عنه
سوال :

نایب باید به فتوای مرجعِ خود عمل کند یا مرجعِ   منوبٌ عنه؟


پاسخ:

به فتوای مرجع خود باید عمل کند و اگر بتواند احتیاط کند، خوب است احتیاط کند