عنوان: نايب گرفتن براي مستطيع بدون اطلاع خودش
سوال :

آیا می توان بدون اطلاع و اجازه مستطیع، برای او در حج نایب گرفت؟ مثلاً اگر زن و فرزندان کسی که مستطیع است و به حج نمی رود می توانند در زمان حیات او کسی را به نیابت او به حج بفرستند؟

 


پاسخ:

جایز نیست.