عنوان: کفايت حجة الاسلام براي نايب
سوال :

اگر کسی به نیابت دیگری به حج رفت، آیا آن حج برای خودش هم محسوب می شود و کفایت از حجّه الاسلام می کند یا خیر؟


پاسخ:

کفایت نمی کند.