عنوان: نيابت زن و شوهر از براي يکديگر
سوال :

آيا زن و مرد می توانند در حج نایب یکدیگر شوند؟


پاسخ:

اشکال ندارد.