عنوان: رضايت زوجين از عزيمت يک نفر
سوال :

آیا مردی که به حجّ واجب می رود باید رضایت همسر خود را جلب نماید؟


پاسخ:

واجب نیست و همچنین زن لازم نیست جلب رضایت شوهر را بنماید، مگر مفسده ای درکار باشد که حج برای هیچکدام لازم نیست.