عنوان: نيابت در صورت مستطيع بودن
سوال :

اگر کسی مستطیع بوده و در نوبت حج باشد، در این صورت می تواند به نیابت دیگری به حج برود؟

 


پاسخ:

اشکال ندارد.