عنوان: خوف ضرر جاني ، مالي و ...
سوال :

به طور کلی وقتی کسی استطاعت مالی حج را پیدا می کند ولی خوف ضرر جانی یا بیماری یا ... دارد، وجوب حج به صورت موقت یا دائم از او ساقط می شود؟


پاسخ:

باید اگر احتمال بهبودی می دهد، صبر کند و اِلا نایب بگیرد.