عنوان: رجوع از بخشش مهريه
سوال :

بسمه تعالی

زنی مهریه خود را که در ذمه شوهر بوده بدون اکراه و اجبار به شوهر خود بذل و بخشش نموده و این بذل و بخشش نه در مقابل طلاق بوده نه در عوض هیچ عوض دیگری حال با توجه براینکه زن میتواند تا زمان عده در طلاق خلع و مبارات به بذل و بخشش خود رجوع نماید ایا در مورد فوق هم میتواند به بذل و بخشش خود رجوع نماید؟


پاسخ:

بسمه تعالی

می تواند از هبه خود رجوع کند.