عنوان: ندانستن کفاره قسم
سوال :

آيا كسي‌ كه‌ نمي‌داند قسم‌ خوردن‌ به‌ اسم‌ مبارك‌ خداوند كفّاره‌ دارد و قسم‌ بخورد، ايا كفّاره‌ بر او واجب‌ است‌؟ كسي‌ كه‌ بدون‌ توجّه‌ و بدون‌ اختيار به‌ نام‌ خدا قسم‌ بخورد، آيا كفّاره‌ بر او واجب‌ مي‌شود؟

 


پاسخ:

كفّاره‌ ندارد.