عنوان: ديوانه شدن مجرم قبل از صدور حکم
سوال :

اگر بعد از ثبوت‌ جرم‌ و قبل‌ از صدور حكم‌، متّهم‌ ديوانه‌ شود، تكليف‌ چيست‌؟

 


پاسخ:

صدور حكم‌ متوقّف‌ مي‌شود.