عنوان: حج کسي که بعنوان خدمه مي رورد حجة الاسلام است يا نه؟
سوال :

كسي‌ كه‌ بدهي‌ دارد ولي‌ او را به‌ عنوان‌ روحاني‌ يا خدمه كاروان‌ به‌ مكّه‌ مي‌برند، آيا حج‌ّ او كفايت‌ از حجّةالاسلام‌ مي‌كند؟


پاسخ:

اگر در برگشت‌ بتواند بطور متعارف‌ (و لو از راه‌ گرفتن‌ خمس‌ و زكات‌) خود را اداره‌ كند، كفايت‌ مي‌كند.