عنوان: حکم نيابت براي کسي که خود مستطيع شده است
سوال :

اگر كسي‌ حج‌ّ نيابتي‌ قبول‌ نمايد و سپس‌ مستطيع‌ شود آيا براي‌ خودش‌ حج‌ّ بجا آورد يا براي‌ منوب‌عنه‌؟


پاسخ:

آن‌ (اجاره‌) ــ(نيابت‌)ــ فسخ‌ مي‌شود و بايد براي‌ خودش‌ حج‌ّ بجا آورد ولي‌ اگر حج‌ّ منوب‌عنه‌ را بجا آورد آن‌ حج‌ّ صحيح‌ است‌ و استحقاق‌ اجرت‌ را هم‌ دارد.