عنوان: استطاعت مالي يا معنوي؟
سوال :

مستطيع‌ بودن‌ براي‌ حج‌ّ آيا به‌ صرف‌ نقدينگي‌ مالي‌ و استطاعت‌ مالي‌ هموار مي‌شود و يا اين‌ استطاعت‌ در دل‌ خودش‌ فهم‌ و شعور و درك‌ و معنويت‌ را مي‌طلبد؟

 


پاسخ:

وجوب‌ حج‌ّ متوقّف‌ بر استطاعت‌ است‌ و استطاعت‌ عبارت‌ است‌ از اينكه‌ لوازم‌ زندگي‌ (داشته‌ باشد،) ــ(و)ــ پول‌ رفتن‌ حج‌ّ را داشته‌ باشد و (در برگشت‌) ــ(پس‌ از بازگشت‌ نيز)ــ هزينه‌ زندگي‌ ــ(را)ــ به‌ طور متعارف‌ داشته‌ باشد.