عنوان: وضعيت استطاعت با توجه به دارائي
سوال :

اینجانب‌ دو سه‌ سال‌ قبل‌ براي‌ حج‌ّ تمتّع‌ ثبت‌ نام‌ كردم‌ و امسال‌ جهت‌ مشرّف‌ شدن‌ تدارك‌ مي‌بينم‌، ولي‌ از نظر مالي‌ مشكلاتي‌ دارم‌ كه‌ به‌ طور اجمال‌ به‌ عرض‌ مي‌رسانم‌ كه‌ جهت‌ مشرّف‌ شدن‌ به‌ حج‌ّ و مخارج‌ بازگشت‌ و غيره‌ نيازمند به‌ گرفتن‌ و يا فروختن‌ اتومبيلم‌ مي‌باشم‌ در حالي‌ كه‌ كليه سرمايه‌ و بدهي‌هاي‌ اينجانب‌ از اين‌ قرار است‌:

1) بدهي‌ 000/500/4 تومان‌.

2) منزل‌ مسكوني‌ 000/500/6 تومان‌.

3) مغازه‌ و سرمايه داخلي‌ 000/500/8 هزار تومان‌.

4) وسيله نقليه‌ 000/700/2 تومان‌.

با توجّه‌ به‌ مطالب‌ فوق‌ استدعا دارم‌ بنده‌ را راهنمايي‌ فرموده‌ كه‌ ايا مستطيع‌ هستم‌ يا خير؟

 


پاسخ:

شما مستطيع‌ هستيد و خمس‌ هم‌ بدهكار هستيد (به‌ دفتر اينجانب‌ جهت‌ رسيدگي‌ مراجعه‌ بنماييد).