عنوان: داراي ملک شخصي و نيابت از پدر
سوال :

اينجانب‌ كارمندي‌ هستم‌ 44 ساله‌ با همسري‌ خانه‌ دار و دو فرزند ذكور كه‌ يكي‌ در سال‌ آخر دبيرستان‌ تحصيل‌ مي‌كند و ديگري‌ يك‌ سال‌ كوچكتر است‌. به‌ دليل‌ اجاره‌ نشين‌ بودن‌ و اين‌ كه‌ تنها منبع‌ درآمدم‌ حقوق‌ كارمندي‌ بود كه‌ به‌ سختي‌ مخارج‌ روزمرّه‌ تأمين‌ مي‌نمايم‌، و تا كنون‌ موفّق‌ به‌ انجام‌ فريضه حج‌ّ نگرديده‌ام‌ و در حال‌ حاضر قطعه‌ زميني‌ به‌ ارزش‌ تقريبي‌ شش‌ ميليون‌ تومان‌ دارم‌ و قطعه‌ زميني‌ نيز ب‌ طور مشترك‌ با برادرم‌ به‌ ارزش‌ تقريبي‌ دو ميليون‌ تومان‌ دارم‌ كه‌ براي‌ فرزندانم‌ اختصاص‌ داده‌ام‌ و از ارثي‌ كه‌ از پدر و مادرم‌ به‌ من‌ رسيده‌، اكنون‌ موفّق‌ به‌ خريد يك‌ باب‌ منزل‌ يك‌ طبقه‌ گرديده‌ام‌ كه‌ مبالغي‌ نيز بابت‌ آن‌ مقروض‌ مي‌باشم‌ و ماشين‌ و مغازه‌ و چيز ديگري‌ ندارم‌ و پدرم‌ در وصيّت‌ نامه خود من‌ را به‌ عنوان‌ نايب‌ حج‌ّ خود تعيين‌ كرده‌اند.

1) آيا بنده‌ مي‌توانم‌ نيابت‌ حج‌ّ ايشان‌ را انجام‌ بدهم‌ يا نه‌؟

2) در صورتي‌ كه‌ آن‌ دو پلاك‌ زمين‌ براي‌ آتيه دو فرزندم‌ باقي‌ گذارده‌ام‌ كه‌ خودشان‌ انشاءالله ساخت‌ و ساز نمايند و هم‌ اكنون‌ مقروض‌ مي‌باشم‌ و پس‌ اندازي‌ ندارم‌، آيا خودم‌ واجب‌ الحج‌ّ مي‌باشم‌ يا نه‌؟ در صورت‌ وجوب‌ يا عدم‌ وجوب‌ آن‌ بفرماييد وظيفه‌ دارم‌ كه‌ ملك‌ را بفروشم‌ و به‌ حج‌ّ بروم‌ يا نه‌؟

 


پاسخ:

1) مي‌توانيد به‌ عنوان‌ نيابت‌، حج‌ّ برويد.

2) واجب‌ الحج‌ّ نيستيد.