عنوان: دريافت مبلغ براي خدمه بعنوان نيابت
سوال :

شخصي‌ را به‌ عنوان‌ خدمه‌ با هزينه دولت‌ به‌ مكّه‌ مي‌برند، آيا او مي‌تواند حج‌ّ نيابتي‌ انجام‌ دهد و در قبال‌ آن‌ مبلغي‌ دريافت‌ كند؟

 


پاسخ:

اگر ــ(تا كنون‌ حج‌ّ نرفته‌ و)ــ در برگشت‌ در مضيقه زندگي‌ نباشد و حقوق‌ ــ(درآمد)ــ براي‌ مخارج‌ او كافي‌ باشد او واجب‌ الحج‌ّ است‌ و بايد حج‌ّ خود را انجام‌ دهد ولي‌ اگر چنين‌ نباشد مي‌تواند نيابت‌ قبول‌ كند.