عنوان: سهم ارث فرزند خوانده
سوال :

شخصي‌ فوت‌ نموده‌ و يك‌ خانه‌ دارد و ورّاث‌ او عبارتند از يك‌ همسر و يك‌ پسر عمو، ضمناً يك‌ دختر از پرورشگاه‌ قبول‌ كرده‌ و او را بزرگ‌ كرده‌ است‌، نحوه تقسيم‌ اين‌ خانه‌ بين‌ ورثه‌ به‌ چه‌ صورت‌ است‌؟

.


پاسخ:

 اگر در زمان‌ زنده‌ بودن‌ خود خانه‌ را به‌ آن‌ دختر واگذار نكرده‌ باشد و وصيت‌ نامه‌اي‌ هم‌ نداشته‌ باشد به‌ آن‌ دختر ارث‌ نمي‌رسد و آنچه‌ را باقي‌ گذاشته‌، يك‌ چهارم‌ آن‌ ـ غير از زمين‌ ـ به‌ همسر او ارث‌ مي‌رسد و مابقي‌ مربوط‌ به‌ پسر عموي‌ او مي‌شود ولي‌ قاعده عدل‌ و انصاف‌ حكم‌ مي‌كند كه‌ آن‌ دختر را بي‌بهره‌ نكنند و او را در اين‌ ارث‌ راضي‌ كنند