عنوان: مادر وارث ارث
سوال :

شخصي‌ از دنيا رفته‌، بازماندگان‌ او عبارتند از:

مادر، مادر بزرگ‌، پدر بزرگ‌، عمو كه‌ شوهر مادرش‌ نيز هست‌، دو خواهر و يك‌ برادر مادري‌ كه‌ اين‌ سه‌ نفر از شوهر مادرش‌ هستند.

لطفاً سهم‌ الارث‌ هر كدام‌ را مشخّص‌ فرمائيد.

 


پاسخ:

كليه‌ ارث‌ به‌ مادر ميّت‌ مي‌رسد و هيچ‌ كس‌ از ميّت‌ جز مادر ارث‌ نمي‌برد.