عنوان: ارث زني که فرزند ندارد
سوال :

اگر زني‌ فوت‌ نمايد و فرزند نداشته‌ باشد، ارث‌ او كه‌ شامل‌ مهريه اوست‌ به‌ چه‌ كساني‌ مي‌رسد؟ آيا پدر و مادر شوهر آن‌ مرحومه‌ جزء ورثه‌ مي‌باشند؟ چگونه‌ بايد تقسيم‌ گردد؟

 


پاسخ:

نصف‌ مال‌ و من‌ جمله‌ مهريه‌ سهم‌ شوهر اوست‌ و مابقي‌ اموال‌ او مربوط‌ به‌ پدر و مادر اوست‌.