عنوان: حکم تلبيه گفتن کودکان به هنگام محرم شدن
سوال :
كودكانى كه محرم مى‏شوند يا آنها را محرم مى‏كنند، حتماً بايد صحيح تلبيه بگويند يا بايد ولىِّ آنها به نيابت از آنها بگويد؟
پاسخ:

به هر طورى كه مى‏توانند بگويند و اگر اصلًا نمى‏توانند، ولىِّ آن‏ها بگويد.