عنوان: کفايت حج نابالغ
سوال :

اگر كسى پيش از بلوغ به مكّه برود و حج به جا آورد، حجّ واجب او محسوب مى‏شود؟


پاسخ:

محسوب مى‏شود.