عنوان: حکم زدن دو ليوان به يکديگر
سوال :

در عرف متشرع شایع شده است که زدن دو لیوان به یکدیگر، همانند زدن دو لیوان یا دو بطری شراب به یکدیگر حرام است. حتی اگر آن دو لیوان آب باشد. آیا چنین حرفی مستند شرعی دارد؟ اگر چنین کاری حرام است آیا موجب حرمت آب دو لیوان هم می شود؟


پاسخ:

اصل حرف خرافت است و اسلامی نیست.