عنوان: عمل نکردن سهوي به نذر
سوال :

شخصی با رعایت تمام شرایط، قسم می خورد که من تا زنده ام هر سه روز کاری را انجام دهم (مثلاً هر سه روز از احوال دوستم با خبرشوم و یا مثلاً هر سه روز مبلغی را صدقه بدهم ویا...) و یک دفعه سهواً و از روی فراموشی سه روز می گذرد و به نذرش عمل نمی کند. حال آیا گناهی مرتکب شده و باید کفاره بپردازد؟ 


پاسخ:

گناهی مرتکب نشده است و کفاره هم لازم نیست.