عنوان: راهکار در امان بودن از خرافات
سوال :

در چند سال اخیر پدیده خرافات در زندگی روزمره مردم به طور عجیبی در حال گشترش است به نظر معظم له چه کنیم که از این پدیده زشت در امان باشیم؟


پاسخ:

عقل خود، دین خود و سؤال از بزرگان را به کار گیریم.