عنوان: حقيقت شانس و اقبال
سوال :

آیا شانس و اقبال حقیقت دارد؟ بعضی افراد خیلی مقید به این هستند که هرچه گرفتاري در زندگیشان است از بد شانسی و بد اقبالی است؟


پاسخ:

درست نیست.

 تو گر اختر خویش را مي کنی بد                  مدار از فلک چشم نیک اختری را.