عنوان: عدم ارث بردن پدر بعد از کشتن فرزند
سوال :
آیا پدر بعد از کشتن فرزندش از او ارث می برد؟
پاسخ:

ارث نمی برد.