عنوان: قصاص قتل بر اثر غلط خوردن در خواب
سوال :

مردی بر اثر غلط خوردن در خواب موجب فوت فرزند دایی اش می شود. آیا قصاص بر او وارد است یا باید دیه بدهد؟


پاسخ:

باید دیه بدهد.