عنوان: قصاص پزشک سقط جنين
سوال :
اگر پزشكی  به درخواست زنى، جنين او را سقط كند، آيا بايد قصاص شود؟
پاسخ:

باید دیه بدهد.