عنوان: حق قصاص در طبقه دوم و سوم ارث
سوال :
آيا طبقه دوّم و سوّم ارث، حقّ قصاص دارند؟
پاسخ:

حق قصاص دارند.