عنوان: شهادت دروغ و کشتن آدم بي گناه
سوال :

اگرکسی با  شهادت دروغش در دادگاه باعث اعدام یک نفر بی گناه شود، آیا حکم قصاص بر او مترتب می شود؟


پاسخ:

قصاص ندارد ولی حاکم شرع باید طبق صلاحدید خود او را تعزیر کند و گاهی منجر به اعدام می شود.