عنوان: پرداخت مهريه به پول روز
سوال :

مهريه اي كه در عقد ازدواج در سالها قبل تعيين شده ولي اكنون ارزش پول آن كاسته شده است، چه ميزان بر ذمّه زوج ثابت است؟


پاسخ:

باید به پول روز پرداخت شود.