عنوان: استفاده از مصالح غصبي در ساختمان
سوال :
اگر در ساختمان مصالح غصبي به کار ببرند تصرف در آن ساختمان چه حکمي دارد؟
پاسخ:

جايز نيست.