عنوان: علم به غصب
سوال :

آيا غاصبي که علم به غصب خود مي‌يابد بايد محل غصب شده را فوري تخليه نمايد؟


پاسخ:

بايد فوراً تخليه کند و فوراً بايد به صاحبش رد کند.