عنوان: خريد زمين با پول حرام
سوال :
آيا زميني که با پول حرام خريده شود، حکم زمين غصبي را دارد؟
پاسخ:

حکم زمين غصبي را دارد.