عنوان: مالک محصول حاصل از بذر منتقل شده
سوال :

اگر بذر متعلق به فردي با سيل و باد به زمين شخص ديگري برده شود و در آن جا برويد گياه روييده شده و ثمره آن متعلق به چه کسي است؟


پاسخ:

مربوط به صاحب ملک است.