عنوان: خواندن قرآن غصبي
سوال :

 آيا خواندن قرآن از قرآني که بدون رضايت صاحب آن غصي شده است ثواب دارد؟


پاسخ:

ثواب ندارد بلکه حرام است.