عنوان: تشكيل جلسات مذهبي در مكام غصبي
سوال :
تشکيل جلسات مذهبي نظير قرآن يا هيأت و امثال آن، در مکان غصبي چه صورتي دارد؟
پاسخ:

جايز نيست.