عنوان: غصبي بودن باغ
سوال :

اگر انسان بداند صاحب باغ، باغ خود را با مال غصبي خريده است،آيا استفاده از ميوه هاي آن اشكال دارد.؟


پاسخ:

جايز نيست.