عنوان: غصب بعد از اتمام مدت اجاره خانه
سوال :
اگر زمان اجاره يا خانه مغازه، تمام شود و مستأجر نتواند مالك را به اجاره مجدد راضى نمايد و مالك بگويد راضى نيستم لحظه اى تصرف نماييد، آيا متصرّف غاصب مى باشد؟
پاسخ:

بايد همديگر را راضي كنند.