عنوان: مسافرت كارمند با وسيله نقليه دولتي
سوال :

اگر كارمند با وسيله نقليه دولتي مسافرت كند و شخص ديگرى را هم سوار كند، اشكال دارد؟


پاسخ:

اگر مسافرت او با اجازه باشد، پولي كه از ديگري گرفته است را بايد به اداره مربوطه رد كند و اگر نمي شود بايد با حاكم شرع در ميان بگذارد.