عنوان: ترديد در پيدا کردن صاحب مال غصبي
سوال :

من مالي را غصب كرده ام و اكنون مي خواهم به صاحب آن برگردانم ولي در صاحب مال بودن بين چند نفر ترديد دارم و مطمئن نيستم آن مال متعلق به كدام يك است و خود آنان هم نمي دانند حال بايد چه كنم؟


پاسخ:

بايد همه آنها را راضي كند و اگر نمي تواند يا نمي شود، بايد حاكم شرع رفع مشكل كند.