عنوان: حکم تزريق خون براي روزه دار
سوال :

آیا تزریق خون به بدن موجب ابطال روزه می شود؟


پاسخ:

 مبطل نيست.