عنوان: گم شدن يا خرج شدن مبلغ زکات فطره
سوال :
اگر شخصي در شب عيد فطر، فطريۀ خود و خانواده‌اش را جدا کند، ولي اتفاقاً آن مبلغ گم شود و يا سهواً خرج گردد، تکليف چيست؟
پاسخ:

اگر گم شود، مسئول نيست و اگر خرج کند، مسئول است، ولي در هر حال دو دفعه بپردازد، خوب است.